Oferta

W ramach usług BHP oferujemy :

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

► BHP : 

1) Stały nadzór :

• stały nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (tożsamy z obowiązkami służby BHP określonymi  rozporządzeniu      Rady Ministrów  w z dnia 02.09.1997r.sprawie służby bhp ;                                                                                                                       (podstawa prawna : Dz.U. Nr 109 poz. 704 ze zm.) → http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971090704  ,

•  doraźne i okresowe kontrole ; ocena warunków bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy,

• doradztwo w zakresie procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia                       techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP,

• uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP.

2) Dokumenty :

• opracowanie i udokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 opracowanie i wdrażanie środków ograniczających ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy ;                                                    (podstawa prawna § 39  a.ust.1 rozp. MPiP z dn. 26.09.1997r.  w sprawie  ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 ze                                           zm.),  → http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650  ,

 opracowanie stanowiskowych instrukcji i procedur BHP,

 ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy itp. mi.in. :

 – sporządzanie odpowiedniej dokumentacji (protokół powypadkowy, karta wypadku, zapisy wyjaśnień poszkodowanych                                               i       świadków ,   wnioski do ZUS itp.),

–  formułowanie i realizacja wniosków profilaktycznych,

 opracowanie programów szkoleń w zakresie BHP i Ppoż. dla poszczególnych grup pracowników                                                 (podstawa prawna §4 ust. 1  rozp.        MG i P z  dn.27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Dz.U. Nr 180 poz. 1860 ze                                       zm.) → http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801860  ,

• doradztwo w doborze odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowanie dokumentów z       tego zakresu (tabele norm przydziału, zasady przydziału, itp.),

doradztwo w zakresie organizacji pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, pomiarów                      ochron przeciwporażeniowych, natężenia i równomierności natężenia oświetlenia, prowadzenie odpowiednich rejestrów, 

 doradztwo w zakresie korespondencji i realizacji nakazów, decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej               Inspekcji   Sanitarnej oraz , Państwowej Straży Pożarnej, występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS),

opracowanie innych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg potrzeb Klienta).

3) Szkolenia :

 przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp i ochrony ppoż. dla wszystkich grup pracowników  :

–  pracodawców i osób kierujących pracownikami,

– pracowników administracyjno-biurowych, w tym obsługujących monitory ekranowe,

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

– pracowników inżynieryjno-technicznych, a także :

  • szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego (dla osób kierujących pracownikami i pracodawców).
  • szkolenia dla osób wyznaczonych do :

– udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy,

– zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (w zakresie zgodnym z : Kodeks pracy Art. 209  1 §1pkt. 2a i b).

4) Audity :

  • audity wewnętrzne systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania."), 
  • audity zerowe tzw. wstępne przygotowujące do wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem      i higieną pracy (wg PN-N-18001:2014 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.Wymagania.")

 Ochrona przeciwpożarowa : 

♦ stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów w ramach zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej;                                 podstawa prawna art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  Dz.U. Nr 147  poz. 1229 ze zm.  →   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021471229,

♦ opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i innych dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej  (przy współpracy              z inżynierami pożarnictwa).

Zapraszamy do współpracy !

plate */ require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );?>